Årsmøde 2020

Pratisk info

Årsmøde 2020 i Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra kontroludvalget
  3. Forelæggelse af revideret årsregnskab
  4. Drøftelse af budget, indskud, kontingenter og omfanget af brugerbetaling
  5. Præsentation af medlemmer af kontroludvalget
  6. Valg af medlemmer til det udvidede kontroludvalg
  7. Valg af suppleant til det udvidede kontroludvalg
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

ad 2)

Der vil inden årsmødet blive udsendt en skriftlig beretning.

ad 3)

Der vil inden årsmødet blive udsendt et årsregnskab for 2019.

ad 4)

Der vil inden årsmødet blive udsendt et budget for 2020.

ad 5)

Jeff Jakobsens, Johnny Andersen Elleys og Lars Bjerregaards perioder som kundeudpegede medlemmer af kontroludvalget udløber ved dette årsmøde.

Jeff Jakobsen har repræsenteret Dansk Ledningsejerforum i kontroludvalget siden 2015 og kan ifølge vedtægterne ikke fortsætte. Johnny Andersen Elley har repræsenteret Kommunalteknisk Chefforening siden 2018, og Lars Bjerregaard har siden efteråret 2019 repræsenteret DANVA, hvor han afløste Kristian L. Hansen, der forlod kontroludvalget 1ó år inde i sin udpegningsperiode. De kan således begge 2 fortsætte ifølge vedtægterne.

Michael Ingemann Poulsen, der ved årsmødet i 2019 indtrådte i kontroludvalget som den anden repræsentant for Dansk Ledningsejerforum, vil igen forlade kontroludvalget ved dette årsmøde, fordi han har fået andre arbejdsopgaver i TDC A/S, som ikke er relevante for en repræsentation i kontroludvalget.

Både Jeff Jakobsen og Michael Ingemann Poulsen har mulige emner til at afløse dem, men skal have godkendelse af Dansk Ledningsejerforum.

ad 6)

Ifølge vedtægternes pkt. 2.2 vælges der blandt de tilsluttede virksomheder 2 repræsentanter, der sammen med de kundeudpegede kontroludvalgsmedlemmer udgør det udvidede kontroludvalg.

På dette årsmøde er Otto Lindskov, Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S på valg, men da Otto Lindskov har været medlem siden 2014, kan han ifølge vedtægterne ikke genvælges.

ad 7)

Siden årsmødet i 2010 har der hvert år skullet vælges eller genvælges en suppleant for firmarepræsentanterne i det udvidede kontroludvalg. Poul Erik Christensen, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S blev valgt som ny suppleant ved årsmødet i 2019 og er derfor på genvalg for første gang.

ad 8)

Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal ifølge vedtægternes pkt. 2.5 være sekretariatet(undertegnede) i hænde senest torsdag den 20. februar 2020.

Bilag