Årsmøde 2020

Pratisk info

Årsmøde 2020 i Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra kontroludvalget
  3. Forelæggelse af revideret årsregnskab
  4. Drøftelse af budget, indskud, kontingenter og omfanget af brugerbetaling
  5. Præsentation af medlemmer af kontroludvalget
  6. Valg af medlemmer til det udvidede kontroludvalg
  7. Valg af suppleant til det udvidede kontroludvalg
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

ad 2)

Der henvises til den tidligere udsendte skriftlige beretning for 2019, der suppleres med en vedhæftet skriftlig beretning med de seneste nyheder.

ad 3)

Der henvises til det tidligere fremsendte årsregnskab for 2019.

ad 4)

Der henvises til det tidligere udsendte budget for 2020.

ad 5)

Jeff Jakobsens, Johnny Andersen Elleys og Lars Bjerregaards perioder som kundeudpegede medlemmer af kontroludvalget er udløbet.

Jeff Jakobsen har repræsenteret Dansk Ledningsejerforum i kontroludvalget siden 2015 og kan ifølge vedtægterne ikke fortsætte. Johnny Andersen Elley har repræsenteret Kommunalteknisk Chefforening siden 2018, og Lars Bjerregaard har siden efter-året 2019 repræsenteret DANVA, hvor han afløste Kristian L. Hansen, der forlod kontroludvalget 1½ år inde i sin udpegningsperiode. De kan således begge 2 fortsætte ifølge vedtægterne.

eff Jakobsen er blevet erstattet af Christian Bruun Lindstrøm, der lige som Jeff Jakobsen er ansat i Evida A/S.

Lars Bjerregaard er fratrådt sin ansættelse i Trefor Vand A/S og er derfor også udtrådt af kontroludvalget. Som ny repræsentant for DANVA er udpeget Michael Lilja Weien, ligeledes Trefor Vand A/S, Kolding.

Michael Ingemann Poulsen, der ved årsmødet i 2019 indtrådte i kontroludvalget som den anden repræsentant for Dansk Ledningsejerforum, har igen forladt kontroludvalget, fordi han har fået andre arbejdsopgaver i TDC A/S, som ikke er relevante for en repræsentation i kontroludvalget. Han er i kontroludvalget blevet afløst af Bjarne Sigurd Munthe, TDC Netco, Odense i resten af hans udpegningsperiode.

ad 6)

Ifølge vedtægternes pkt. 2.2 vælges der blandt de tilsluttede virksomheder 2 repræsentanter, der sammen med de kundeudpegede kontroludvalgsmedlemmer udgør det udvidede kontroludvalg.

På dette årsmøde er Otto Lindskov, Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S på valg, men da Otto Lindskov har været medlem siden 2014, kan han ifølge vedtægterne ikke genvælges.

Som ny firmarepræsentant foreslås nyvalg af Jim Valentin, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S.

ad 7)

Siden årsmødet i 2010 har der hvert år skullet vælges eller genvælges en suppleant for firmarepræsentanterne i det udvidede kontroludvalg. Poul Erik Christensen, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S blev valgt som ny suppleant ved årsmødet i 2019, men stiller ikke op til genvalg. Som ny suppleant foreslås nyvalg af den afgående firmarepræsentant Otto Lindskov. 

ad 8)

Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal ifølge vedtægternes pkt. 2.5 være sekretariatet(undertegnede) i hænde senest torsdag den 20. august 2020.

Bilag