Årsmøde 2020

Pratisk info

Årsmøde 2020 i NO DIG-gruppen under Dansk Byggeris Rørtekniksektion

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsregnskabet for det forløbne år til godkendelse
  4. Fastsættelse af budget og kontingent for det kommende år
  5. Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til Rørtekniksektionens bestyrelse
  7. Opstilling af kandidater til NO DIG-gruppens repræsentation i de udvidede kontrolud-valg under NO DIG-områdets kontrolordninger
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

ad 2)

Der vil forud for årsmødet blive fremsendt en skriftlig beretning for 2019.

ad 3)

Der vil forud for årsmødet blive udsendt et årsregnskab for 2019.

ad 4)

Der vil forud for årsmødet blive udsendt et forslag til et budget for 2020.

ad 5)

Der vil forud for årsmødet blive udsendt regnskabstal for Rørtekniksektionen.

ad 6)

NO DIG-gruppens bestyrelse består ifølge vedtægternes § 6 stk. 1 af de samme 4 bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer de 2 medlemskredse under NO DIG-områ-dets kontrolordninger i Rørtekniksektionens bestyrelse.

På dette årsmøde er Dennis Aamand på valg som repræsentant for kredsen af med-lemmer, som er tilsluttet Kontrolordning for ledningsrenovering, og Thomas R. Nygaard er på valg som repræsentant for kredsen af medlemmer, som er tilsluttet Kontrolord-ning for styret boring og gennempresning.

Dennis Aamand og Thomas R. Nygaard er begge rede til at modtage genvalg.

Da Jan Heldardskard er fratrådt sin ansættelse i Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, skal der gennemføres et suppleringsvalg til hans bestyrelsesposter i henholdsvis NO DIG-gruppen og Rørtekniksektionen.

Kim Petersen, NCC Danmark A/S er på valg som suppleant for alle 4 bestyrelsesmed-lemmer i begge bestyrelser.

ad 7)

Der henvises til vedtægternes § 7.

De 2 kontrolordninger holder efter særskilte indkaldelser også deres årsmøder 2020 i forbindelse med det fælles arrangement på Hotel Munkebjerg.

I umiddelbar forsættelse af NO DIG-gruppens årsmøde holder Kontrolordning for styret boring og gennempresning den 12. marts 2020 kl. 11.00 sit 20. ordinære årsmøde.

Otto Lindskov, Middelfart-Strib Entreprenørforretning A/S er på valg som firmarepræ-sentant, men kan ifølge vedtægterne ikke genvælges. Poul Erik Christensen, Entrepre-nørfirmaet Østergaard A/S er på valg som suppleant.

Kontrolordning for Ledningsrenovering holder den 12. marts 2020 kl. 13.00 sit 24. ordi-nære årsmøde. Dennis Aamand er på valg som firmarepræsentant til denne kontrol-ordnings udvidede kontroludvalg og er rede til at modtage genvalg. Kim Petersen er på valg som suppleant for de 2 firmarepræsenter i det udvidede kontroludvalg.

ad 8)

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, bedes jf. vedtægternes § 4 stk. 4 fremsendt til undertegnede senest torsdag den 20. februar 2020.

Bilag