Årsmøde 2020

Pratisk info

Årsmøde 2020 i NO DIG-gruppen under DI Dansk Byggeris Rørtekniksektion

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsregnskabet for det forløbne år til godkendelse
  4. Fastsættelse af budget og kontingent for det kommende år
  5. Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til Rørtekniksektionens bestyrelse
  7. Opstilling af kandidater til NO DIG-gruppens repræsentation i de udvidede kontrolud-valg under NO DIG-områdets kontrolordninger
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

ad 2)

Der henvises til den tidligere udsendte skriftlige beretning for 2019, der suppleres med en vedhæftet skriftlig beretning med de seneste nyheder. Desuden vedhæftes den ak-tuelle status for tilslutningen til de 2 NO DIG-kontrolordninger. 

ad 3)

Der henvises til det tidligere fremsendte årsregnskab for 2019.

ad 4)

Der henvises til det tidligere udsendte forslag til et budget for 2020.

ad 5)

Der henvises til de tidligere udsendte regnskabstal for Rørtekniksektionen.

ad 6)

NO DIG-gruppens bestyrelse består ifølge vedtægternes § 6 stk. 1 af de samme 4 bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer de 2 medlemskredse under NO DIG-områdets kontrolordninger i Rørtekniksektionens bestyrelse.

På dette årsmøde er Dennis Aamand på valg som repræsentant for kredsen af med-lemmer, som er tilsluttet Kontrolordning for ledningsrenovering, og Thomas R. Nygaard er på valg som repræsentant for kredsen af medlemmer, som er tilsluttet Kontrolord-ning for styret boring og gennempresning.

Dennis Aamand og Thomas R. Nygaard er begge rede til at modtage genvalg.

Da Jan Heldardskard er fratrådt sin ansættelse i Entreprenørfirmaet Østergaard A/S kort efter nytår 2020, skal der gennemføres et suppleringsvalg til hans bestyrelsesposter i henholdsvis NO DIG-gruppen og Rørtekniksektionen.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Søren Kjær, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S for resten af Jan Heldardskards valgperiode i begge bestyrelser.

Kim Petersen, NCC Danmark A/S er på valg som suppleant for alle 4 bestyrelsesmedlemmer i begge bestyrelser.

ad 7)

Der henvises til vedtægternes § 7.

De 2 NO DIG-kontrolordninger holder efter særskilte indkaldelser også deres årsmø-der 2020 i forbindelse med det fælles arrangement på Frederik VI’s Hotel.

I umiddelbar forsættelse af NO DIG-gruppens årsmøde holder Kontrolordning for styret boring og gennempresning den 10. september 2020 kl. 10.00 sit 20. ordinære årsmøde. 

Otto Lindskov, Middelfart-Strib Entreprenørforretning A/S er på valg som firmarepræsentant, men kan ifølge vedtægterne ikke genvælges. 

Der er forslag om nyvalg af Jim Valentin, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S som ny firmarepræsentant.

Som ny suppleant i stedet for Poul Erik Christensen, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S er der forslag om, at Otto Lindskov vælges til ny suppleant. 

Kontrolordning for Ledningsrenovering holder den 10. september 2020 kl. 11.00 sit 24. ordinære årsmøde ligeledes på Frederik VI’s Hotel.  Dennis Aamand er på valg som fir-marepræsentant til denne kontrolordnings udvidede kontroludvalg og er rede til at modtage genvalg. 

Kim Petersen er på valg som suppleant for de 2 firmarepræsenter i det udvidede kontroludvalg. 

ad 8)

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, bedes jf. vedtægternes § 4 stk. 4 fremsendt til undertegnede senest torsdag den 20. august 2020.

Bilag