Årsmøde 2020

Pratisk info

Årsmøde 2020 i TV-inspektions­gruppen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende års arbejde
 4. Indspark til bestyrelsen fra salen
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 7. Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi
 8. Fastsættelse af optagelsesgebyr og kontingent
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til Rørtekniksektionens bestyrelse
 11. Eventuelt

ad 4)

Under dette punkt vil bestyrelsen som oplægsholder opfordre medlemmerne til at fremkomme med emner og forslag, som bestyrelsen skal arbejde videre med.

ad 5)

Eventuelle forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet under dette punkt, skal være indleveret til TV-inspektionsgruppen senest 14 dage før årsmødet, altså senest fredag den 28. februar 2020.

ad 6)

Der vil inden årsmødet blive fremsendt et dokument med tallene fra en resultatopgørelse for 2020.

ad 7)

Der vil inden årsmødet blive fremsendt regnskabstal for 2019 og et budget 2020 for Rørtekniksektionen.

ad 8)

Det under pkt. 6 omtalte dokument indeholder også tallene fra et forslag til et budget for 2020 for TV-inspektionsgruppen og DTVK.

ad 9)

Martin Houborg og Henrik Tesgaard er på valg til TV-inspektionsgruppens bestyrelse og er begge til at modtage genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Martin Houborg og Henrik Tesgaard.

ad 10)

Siden 2010 har TV-inspektionsgruppen sammen med NO DIG-gruppen udgjort de 2 medlemsgrupper under Rørtekniksektionen.

Bilag