Årsmøde 2020

Pratisk info

Årsmøde 2020 i TV-inspektions­gruppen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende års arbejde
 4. Indspark til bestyrelsen fra salen
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 7. Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi
 8. Fastsættelse af optagelsesgebyr og kontingent
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til Rørtekniksektionens bestyrelse
 11. Eventuelt

ad 4)

Under dette punkt vil bestyrelsen som oplægsholder opfordre medlemmerne til at fremkomme med emner og forslag, som bestyrelsen skal arbejde videre med.

ad 5)

Eventuelle forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet under dette punkt, skal være indleveret til TV-inspektionsgruppen senest 14 dage før årsmødet, altså senest tors-dag den 27. august 2020. 

ad 6)

Der henvises til vedhæftede dokument med tallene fra en resultatopgørelse for 2019.

ad 7)

Der henvises til vedhæftede regnskabstal for 2019 og forslag til budget 2020 for Rør- tekniksektionen.

ad 8)

Det under pkt. 6 omtalte dokument indeholder også tallene fra et budget for 2020 for TV-inspektionsgruppen og DTVK.

ad 9)

Martin Houborg og Henrik Tesgaard er på valg til TV-inspektionsgruppens bestyrelse og er begge til at modtage genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Martin Houborg og Henrik Tesgaard.

ad 10)

Siden 2010 har TV-inspektionsgruppen sammen med NO DIG-gruppen udgjort de 2 medlemsgrupper under Rørtekniksektionen.

TV-inspektionsgruppen har i Rørtekniksektionens bestyrelse siden årsmødet i 2019 været repræsenteret ved Claus Vangsager og Henrik Tesgaard, der ifølge Rørteknik-sektionens vedtægter skal vælges eller genvælges på TV-inspektionsgruppens årsmøde.

Ved dette årsmøde er Claus Vangsager på ordinært valg til Rørtekniksektionens besty-relse. Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Vangsager for de næste 2 år.

Siden årsmødet i 2019 har Tommy Neider fungeret som suppleant for nævnte bestyrel-sesmedlemmer i Rørtekniksektionen. Bestyrelsen foreslå genvalg af Tommy Neider.

Bilag

Årsmøde 2021

Årsmøde 2020, som i år foregik online, er gennemført.

Alle relevante dokumenter og referater fra Årsmøde 2020 er tilgængelige på denne hjemmeside. 

Årsmøde 2021 afholdes online torsdag den 11. marts 2021. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Invitationer udsendes i starten af februar.

Vi glæder os til at se  jer igen næste år!

Arrangementet er aflyst!

Kære alle

Rørtekniksektionens Årsmøde 2020 er aflyst på grund af det stigende antal smittede i bl.a. Odense området. Derfor har Rørtekniksektionens bestyrelse besluttet igen at aflyse hele årsmøde arrangementet.

De nu aflyste årsmøder samt Generalforsamling vil blive holdt virtuelt på datoer i løbet af efteråret i forbindelse med aftalte møder i bestyrelser og kontroludvalg.

Der vil forud blive udsendt nye indkaldelser til årsmøderne og Generalforsamlingen med tilhørende tilmeldinger.

Grundlaget for de kommende årsmøder og Generalforsamling vil være de dokumenter, der er blevet udsendt og som også fortsat er tilgængelige her på siden.