Årsmøde 2020

Pratisk info

Generalforsamling 2020 i Dansk Byggeris Rørtekniksektion

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskaber
  1. Sektionens regnskab til godkendelse
  2. De enkelte medlemsgruppers regnskaber til orientering
 4. Fastsættelse af sektionens kontingent samt orientering om vedtagne kontingenter
 5. Præsentation af bestyrelsen
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

ad 2)

Der vil senere forud for generalforsamlingen blive udsendt en skriftlig beretning for det forløbne år.

ad 3)

Rørtekniksektionens regnskab for 2019 samt tallene fra NO DIG-gruppens og TV-inspektionsgruppens årsregnskaber vil blive udsendt inden generalforsamlingen.

ad 4)

Der vil inden generalforsamlingen blive udsendt et forslag til et budget for 2020.

Budgetforslaget vil også blive drøftet på årsmødet forud i NO DIG-gruppen og under det efterfølgende årsmøde i TV-inspektionsgruppen.

ad 6)

Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, altså senest torsdag den 27. februar 2020.

Bilag